Forældre

Et godt samarbejde mellem de voksne er utrolig vigtigt for barnets trivsel og udvikling. Derfor vægter vi samarbejdet med jer forældre højt. Samarbejdet udspiller sig både i dagligdagen, ved samtaler og møder samt gennem de forskellige måder, forældre kan engagere sig i Solhjem på. Det kan være en aktiv indsats med at bevare vores legeområder og bygninger smukke, eller det kan være bestyrelsesarbejde, basararbejde eller andet.
Vi ser forældrenes deltagelse i Solhjems liv som et vigtigt element. Jo mere forældrene kender både hinanden og Solhjems medarbejdere, des mere bliver Solhjem et sted med personlighed; et sted der betyder noget for både børn og forældre.

Det daglige samarbejde
I dagligdagen sørger vi for, at vi får hilst ordentligt på hinanden ifm. aflevering og afhentning af barnet. Her er der ikke så meget tid til voksensnak, men måske skal der lige fortælles om en oplevelse hjemmefra eller om noget, barnet har oplevet i løbet af dagen. Har vi behov for at tale lidt mere sammen, aftaler vi tid for en samtale.

Forældresamtaler
Forældresamtalerne er et vigtigt element i Solhjems liv. Her har man tid og ro til at tale sammen om det enkelte barns trivsel og udvikling samt uddybe forskellige emner. Den første samtale har vi ifm. barnets indmeldelse. Herefter er der for vuggestuebørn en løbende tæt forældrekontakt i den første tid; for børnehavebørn holdes der en ny forældresamtale efter ca. 3 måneder.
Derefter holder vi forældresamtaler en gang om året samt efter behov.

Forældremøder
Der afholdes 2 forældremøder om året. De afholdes henholdsvis i de enkelte grupper/afdelinger og som fællesmøde for alle forældre i Solhjem. På forældremøderne formidler vi et billede af barnets hverdag, og vi taler sammen om aktuelle udfordringer og opgaver. Samtidigt er forældremøderne et forum, hvor forældrene lærer hinanden at kende og derved kan bidrage til at skabe et stærkt fællesskab omkring børnene.

Arbejdsdage
Der afholdes to fælles arbejdsdage om året, hvor forældre på tværs af de forskellige børnegrupper arbejder sammen om vedligeholdelsesopgaver og forskønnelse af Solhjem. Arbejdsdagene er en rigtig hyggelig begivenhed, hvor familien er sammen om noget, der betyder noget for barnets dagligdag, og hvor venskaber på tværs af grupper kan opstå for både børn og voksne.

Julebasar
Julebasaren er forældrenes bidrag til Solhjem og holdes hvert år ved indgangen til december måned, hvor også Solhjems nabo, Rudolf Steiner Skolen, har sin julebasar. På julebasaren engagerer forældrene sig i salgsbod, café, juleværksted samt ved at fremstille forskellige varer, som sælges på basaren. Et basarudvalg koordinerer den samlede indsats.
Basaren har alle årene været med til at markere at “nu er julen over os”. Ud over at være forældrenes fest for børnene, giver julebasaren et vigtigt bidrag til fællesskabet og også et økonomisk løft til stedets drift

Respekt for grænser
I Solhjem værner vi om, at både børns og voksnes grænser skal respekteres. Grænseoverskridende eller på anden vis krænkende hændelser kan forekomme i både voksen-barn relationer og i relationer mellem børn. Får du som forælder mistanke om eller kendskab til, at børn har været udsat for grænseoverskridende hændelser, kontakt da straks Solhjems leder.

På kommunens Forældrelinje kan der også indhentes råd og vejledning ved­rørende en bekymring eller mistanke om tegn eller signaler på et overgreb på et barn eller en ung. Børn og Unges Forældrelinje har tlf. nr. 21 79 88 88 og er åben på hverdage kl. 9.00 – 15.00.
Læs i øvrig på Aarhus Kommunes hjemmeside:  Respekt for grænser